Waaruit bestaan de gemeentelijke lasten?

Waaruit bestaan de gemeentelijke lasten?

Als eigenaar van een koopwoning of als woninghuurder moet je ieder jaar gemeentelijke lasten betalen, maar waaruit bestaan deze gemeentelijke lasten nu precies? Het is belangrijk om te weten dat er verschil bestaat uit de gemeentelijke lasten die je betaald als woninghuurder en als eigenaar van een koopwoning.

In dit artikel lees je alles over welke gemeentelijke lasten er zijn en welke je moet betalen als woninghuurder of als eigenaar van een koopwoning.

Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht

De gemeentelijke lasten bestaan onder andere uit de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht. Ieder huishouden in Nederland moet jaarlijks afvalstoffenheffing betalen. De inkomsten die uit deze lasten voortvloeien gebruikt de gemeente voor het ophalen, afvoeren en verwerken van het huisvuil. Of je nu woninghuurder of de eigenaar bent van een koopwoning, op het moment dat je een woning betrekt moet je altijd afvalstoffenheffing betalen.

Op het moment dat je werkzaam bent als ondernemer en een bedrijfspand tot je beschikking hebt betaal je naast de afvalstoffenheffing ook reinigingsrecht aan de gemeente. Het reinigingsrecht betaal je als ondernemer voor het verwerken en ophalen van je bedrijfsafval. Het soort bedrijfsafval wat je produceert bepaalt of je het afval in een centrale afvalcontainer mag deponeren of dat je een contract af moet sluiten met een externe afvalinzamelaar.

Rioolheffing

Een ander onderdeel waaruit de gemeentelijke lasten zijn opgebouwd is de rioolheffing. Deze lasten betaal je voor:

  • de afvoer van het huishoudelijk afvalwater
  • de afvoer en opslag van hemelwater
  • de kosten voor de aanleg of het beheren van de riolering
  • het op peil houden van het grondwater

Ook deze lasten betaal je zowel wanneer je woninghuurder als wanneer je woningeigenaar bent. De hoogte van de rioolheffing kan per gemeente verschillen. Tevens kan deze gemeentelijke last opgebouwd zijn uit twee delen, namelijk: het gebruikersdeel en het eigenarendeel. Echter is een gemeente niet verplicht om beide lasten in rekening te brengen. Er zijn namelijk gemeenten die alleen het gebruikersdeel incasseren. Het eigenarendeel waaruit de de rioolheffing bestaat is altijd vastgesteld op een vast bedrag en wordt niet bepaald aan de hand van het werkelijke gebruik. Dit is bij het gebruikersdeel wel het geval.

Onroerendezaakbelasting

Als eigenaar van een koopwoning betaal je jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Als woninghuurder betaal je deze belasting dus niet, maar wordt deze belasting betaald door de woningstichting of de huisbaas. De OZB is een bepaald percentage van de WOZ waarde van je woning. De wet Onroerende Zaak is dus van invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting die je betaald.

Iedere gemeente krijgt jaarlijks de gelegenheid om dit percentage aan te passen. Daalt de WOZ waarde in de gemeente waar je woont? Dan verhoogt de gemeente meestal het percentage onroerendezaakbelasting. Hierdoor is het voor de gemeente mogelijk om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Stijgt de WOZ waarde in de gemeente waar je woont? Dan daalt het percentage OZB vaak. Een hogere WOZ waarde hoeft dus niet automatisch het betalen van meer onroerendezaakbelasting te betekenen.

Precariobelasting

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar tot de gemeentelijke lasten behoort ook de precariobelasting. Deze belasting betaal je als vergoeding aan de gemeente voor het gebruik van gemeentelijke grond. Precariobelasting betaal je als je gebruik maakt van de gemeentegrond. Bijvoorbeeld omdat je een septic tank of gas tank gebruikt  die op de gemeentegrond staat. Ook betaal je deze belasting op het moment dat je woonachtig bent op een woonboot. Tevens betaal je ook precariobelasting voor leidingen, kabels en buizen die je gebruikt maar liggen op grond van de gemeente.

Precariobelasting wordt overigens niet alleen betaald door particulieren. Deze gemeentelijke lasten worden vaak ook betaald door ondernemers. Bijvoorbeeld door horeca ondernemers omdat hun terras op grond van de gemeente staat of winkeleigenaren die een reclamebord of luifel hebben wat (voor een gedeelte) op grond van de gemeente staat.

Begraafplaatsrechten

Ook begraafplaatsrechten behoren tot de gemeentelijke lasten die je jaarlijks betaald. Echter betaald niet iedereen begraafplaatsrechten. Begraafplaatsrechten bestaan uit twee onderdelen, namelijk: grafrecht en onderhoudsrechten. Grafrecht betaal je voor de gemeentelijke kosten die gemaakt worden voor een begrafenis. Denk hierbij aan het huren van een graf, het bijzetten van een urn, en het begraven van een overledene. De onderhoudsrechten betaal je voor het onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaats.

Begraafplaatsrechten betaal je alleen op het moment dat een overleden dierbare begraven wordt, of begraven is. Deze rechten zijn voor een periode van 10 jaar vastgesteld. Je huurt dus een graf voor een periode van 10 jaar. Na deze periode mag je als nabestaande kiezen of je deze periode verlengt, of dat je ervoor kiest om het graf te laten ruimen.

De gemeentelijke lasten zijn dus opgebouwd uit een aantal onderdelen. Niet ieder huishouden betaald dezelfde gemeentelijke lasten. Welke lasten aan een huishouden worden doorberekend door de gemeente is zoals je hebt kunnen lezen afhankelijk van verschillende factoren zoals onder andere het soort woning waar een huishouden in woont.